Hellsten Gears logo - small 600px

Boka returfrakt

Vårt utbytessystem innebär att den defekta stommen måste returneras intakt till oss efter att den nya växellådan är installerad. Om den defekta stommen inte returneras till oss så fakturerar vi en stomavgift. Om den defekta stommen returneras men har yttre skador så kommer vi att fakturera en del av stomavgiften som motsvarar storleken på skadan.

Kontakta kundtjänst så snart som möjligt om den trasiga stommen
inte kan returneras eller om den har extern skada.

Viktigt

Delar som behövs vid montering av en ny växellåda glöms ofta kvar på den defekta stommen som returnerats till oss. Vi sparar inte dessa delar. Arbetet med att montera den nya växellådan kan försvåras, omöjliggöras eller bli onödigt kostsamt om viktiga monteringsdelar saknas. Boka retur för den defekta stommen först när monteringen av den nya växellådan är klar och fordonet åter fungerar. 

Förberedelser innan frakt 

 • Returenheten ska vara intakt när vi tar emot den, ej isärplockad eller trasig.
  • Kontakta kundtjänst om den trasiga stommen är isärplockad eller om den har extern skada.
 • Töm returenheten på olja. Om returenheten inte töms på olja och orsakar läckage under transport kommer ni att faktureras för sanering av transportfordonet.
 • Rengör (grovt) returenheten utvändigt med trasa. Använd ej vatten.
 • Packa returenheten i samma emballage som bytesdelen kom i.
  • Oljeduk och wellpapp ska användas som oljeskydd.
 • Avlägsna gamla fraktsedlar från emballaget.

Boka returfrakt

Du behöver ha följande information tillgänglig:

 1. Ordernummer eller fakturanummer samt postnummer för fakturaadressen.
 2. Fordonets mätarställning och symptom före åtgärd.
 3. Upphämtningsadress samt namn och telefonnummer till kontaktperson där.
 4. En korrekt e-postadress.

 *** OBS!  ***
Du måste fylla i fordonets mätarställning och felsymptom före åtgärd
för att garantin för den nya delen ska aktiveras.

* Om bokning av frakt sker tidigt en vardag kan det hända att fraktbolaget vill hämta senare samma dag, men det normala är att upphämtning sker första vardagen efter bokning.

Du kan även boka returfrakt via kundtjänst,  telefon 0300 - 742 20.

Frakten sker med TNT. Det är också TNT som skickar dina frakthandlingar med e-post till dig.
Efter att du bokat tar det vanligtvis 1-2 dagar innan mejlet kommer till dig.
Via en länk i mejlet från TNT kan du skriva ut fraktsedel samt kvittens som chauffören ska underteckna.

 • Saknar du mejlet från TNT i din inbox?
  • Kolla i Skräpkorgen.
 • Vid problem med fraktbokningssystemet, ombokning av frakt eller avsaknad av fraktsedlar vänder du dig till vår kundtjänst på telefon 0300 - 742 20.

Vid frakttillfället

OBS! Det är viktigt att ett exemplar av fraktsedeln skrivs under av chauffören ochsparas av er.
Det är ert kvitto på att returenheten har skickats från er.

In English

Book return shipping

Important

Parts needed when installing the new gearbox are often left on the defective core returned to us. We do not save these parts. The work of installing the new gearbox can difficult, impossible or unnecessarily costly if important mounting parts are missing. Book a return for the defective core when the new gearbox is installed and the vehicle works again.

Preparations before return shipping

 • Pack the return unit in the same packaging as the replacement unit arrived in.
 • The return unit should be intact when we receive it, not disassembled.
 • Empty the return unit on oil. If the return unit is not emptied on oil and causes leakage during transport, you will be billed for the cleaning of the transport vehicle.
 • Clean the return unit roughly using a cloth. Do not use water.

Book return shipping

You will need the following information available:

 1. The order number or invoice number and postal code from the invoice address.
 2. The car’s mileage and symptoms before action.
 3. Pickup address, name and phone number of the contact person at the location.
 4. A correct e-mail address.

*** NOTE! ***
You must supply us with the vehicle's meter reading and fault symptoms
(before action) in order for the warranty to be activated.

Customer service can also assist you with booking return shipping, call +46 300 - 742 20.

The freight is carried by TNT. TNT will send you your shipping documents by e-mail.
It usually takes 1-2 days before you receive the email.
Via a link in the email from TNT, you can print the shipping documents and a receipt for the driver to sign.

 • Have you not received an email from TNT?
  • Please check the Trash in your inbox.
 • In the event of problems with the freight booking system, rebooking of freight or lack of shipping documents, contact our customer service on telephone + 46 300 - 742 20.

At time of return shipping

NOTE! It is important that a copy of the shipping document is signed by the driver and saved by you.
This copy is your receipt that the return core has been sent to us.

ADRESS
Hellsten Gears AB
Varbergsvägen 416
439 73 Fjärås

KONTAKT
0300 - 742 20
sales@hellstengears.com

FÖLJ OSS
Nyhetsbrev
LinkedIn